MP4 : ഫോസിലുകളും പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുംFLV : ഫോസിലുകളും പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുംMP4 FOR IPOD (edge) : ഫോസിലുകളും പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുംMP3 : ഫോസിലുകളും പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും